Certifikáty a osvedčenia platné pre podrezávanie vlhkého muriva

izolovanie základov domu ISO certifikát 9001

ISO 9001:2016

Cieľom spoločnosti GRIZZLY professional s.r.o. je uspokojovať potreby zákazníkov v maximálnej miere. Kvalita je jednou zo základných požiadaviek kladených na poskytované služby a dodávaný tovar.

Preto sa v rámci celej spoločnosti vybudoval a certifikoval systém manažérstva kvality podľa požiadaviek systémovej normy STN EN ISO 9001:2016, v oblasti Vývoj, výroba a predaj technologických zariadení.

Certifikáciu, ako aj recertifikáciu systému manažérstva kvality vykonal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia.

ISO 14001:2016

Výsledkom udržiavania a rozvoja Systému environmentálneho manažérstva (ďalej SEM) je zvyšovanie environmentálnej bezpečnosti pri triedení a manipulácii s odpadmi, zlepšovanie kvality pracovného a životného prostredia spoločnosti GRIZZLY s.r.o., zefektívnenie a zosúladenie využívania surovinových a materiálových zdrojov, investícií a technologického rozvoja, ktoré svojou podstatou napĺňajú význam globálnej koncepcie trvalo udržateľného rozvoja.

Spoločnosť GRIZZLY s.r.o.  zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 14001:2016 v oblasti: Vývoj, výroba a predaj technologických zariadení.

Certifikáciu systému environmentálneho manažérstva vykonal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

podrezanie domu ISO certifikát 14001
podrezávanie domu ISO certifikát 45001

STN ISO 45001:2019

V snahe dosiahnuť a zabezpečiť vhodný systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa spoločnosť GRIZZLY s.r.o. rozhodla zaviesť systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, podľa štandardov STN ISO 45001:2019. Implementácia požiadaviek normy STN ISO 45001 pôsobí ako účinný samoregulujúci a pružne reagujúci systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Splnenie požiadaviek normy STN ISO 45001:2019 bolo preukázané, na základe čoho vydal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia s.r.o. dňa 10.11.2022 certifikát preukazujúci zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti: Vývoj, výroba a predaj technologických zariadení.

Bola nám udelená licencia pre sanáciu muriva od Slovenskej komory pre sanáciu muriva. 

O odbornosti spoločnosti svedčí aj množstvo ďalších licencií a odborných oprávnení našich zamestnancov na výkon činnosti.

Vyžiadajte si spracovanie nezáväznej cenovej ponuky

Našu prácu berieme veľmi zodpovedne. K zákazníkovi pristupujeme s ohľadom na jeho individuálny problém a navrhneme najefektívnejšie riešenie jeho problému so vzlínavou vlhkosťou.
Doba podrezania rodinného domu u nás je 1 až 2 dni. Kontaktujte nás za účelom vypracovania nezáväznej cenovej ponuky.